cross out
Rezerwacja

Regulamin

REGULAMIN NOOK NOOK APARTMENTS

 

NOOK NOOK Apartments

z lokalizacjami

w Krakowie 1) ul. Kazimierza Wielkiego 104, 2) ul. Św. Katarzyny 2,

w Katowicach ul. Bytkowska 103,

 

(należące do spółki TREWERT sp. z o.o. KRS 0000810088 z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 104, 30-074 Kraków)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku i lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w NOOK NOOK Apartments. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.nooknook.pl

WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonać: bezpośrednio – Recepcja wirtualna - pod numerem telefonu +48504700104, mailowo na adres booking@trewert.pl, na stronie internetowej www.nooknook.pl, osobiście w Recepcji telefonicznej NOOK NOOK Apartments (w lokalizacjach gdzie jest uruchomiona tj. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego) oraz za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta obiektu.
 2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku w wysokości 50-100% (w zależności od rodzaju oferty) całkowitej wartości rezerwacji w terminie trzech dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku zmian w rezerwacji, niepojawienia się Klienta lub anulacji rezerwacji przedpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku środków na karcie lub blokady karty.
 3. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, telefoniczną lub sms w wyznaczonym terminie.
 4. Rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie obligatoryjnie przebywają na terenie obiektów pod pieczą osób pełnoletnich.

ZAMELDOWANIE

 1. Podstawą zameldowania w apartamencie jest okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości oraz uregulowanie całej należności za pobyt.
 2. Godziny urzędowania w biurze to od 8-16 od PN do PT, po godzinie 16.00 i w dni wolne (święta, soboty) pełnimy dyżury telefoniczne.
 3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się wynająć pokój w określonym terminie, za określoną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres najpóźniej w trakcie procedury meldunku.
 4. NOOK NOOK Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu, odmawia podpisania karty meldunkowej, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zadatku nie są zwracane.
 5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją obiektu, opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie. Każda dodatkowa godzina wynosi 50 zł.
 6. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, NOOK NOOK Apartments zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

ODWOŁANIE REZERWACJI

Do 5 dni przed przyjazdem Klient może odwołać rezerwację bezkosztowo przy wybraniu standardowego planu cenowego, odwołanie w krótszym okresie powoduje obowiązek uiszczenia całej kwoty za zarezerwowany okres (obiekt może zmniejszyć według własnego uznania kwotę obciążenia, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Klienta pisemnie).

 

SKRÓCENIE POBYTU

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonego w Regulaminie odwołania rezerwacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu (obiekt może zmniejszyć według własnego uznania kwotę obciążenia, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Klienta pisemnie).

 

DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z Recepcją obiektu. Usługa jest dodatkowo płatna w kwocie 50 zł za każdą godzinę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48504700104 do godziny 10:00 bądź w Recepcji NOOK NOOK Apartments lub telefonicznie. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności apartamentów i jest dodatkowo płatne w kwocie 50 zł za każdą dodatkową godzinę.
 5. Przedłużenie pobytu w apartamencie po godzinie 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążeniem rachunku Gościa kwotą doby hotelowej.
 6. Skrócenie wcześniej zadeklarowanego i opłaconego pobytu nie skutkuje zwrotem równowartości niewykorzystanej doby.

ZASADY UŻYTKOWANIA APARTAMENTÓW

 1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
 2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 100 PLN za każdą osobę za dobę.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Zmiana nazwiska rezerwacji lub gościa hotelowego przebywającego pokoju musi zostać uzgodniona z recepcją lub managerem obiektu.
 4. Informujemy, że podczas używania klimatyzacji, okna i drzwi muszą być zamknięte. Klimatyzację należy bezwzględnie wyłączyć przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu.
 5. Po każdych 7 dniach pobytu przeprowadzane jest sprzątanie apartamentu, wymiana ręczników i pościeli bezpłatnie. Koszt dodatkowego sprzątania i wymiany pościeli na życzenie Gościa to 100 PLN za każdy serwis, który należy ustalić i opłacić.
 6. W apartamencie i na obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia (chyba że są wyraźnie wskazane odrębne miejsca przeznaczone do palenia) W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 500 PLN.
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione.
 8. Zabronione jest także wykorzystywanie udostępnionych lokali do celów innych niż mieszkalne np. prowadzenia działalności gospodarczej ze wskazywaniem adresu apartamentu.
 9. Zabronione jest prowadzenie działalności erotycznej w apartamentach.
 10. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości czy mieszkańców innych lokali, w szczególności obowiązującej na obiekcie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 07:00. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej jednorazowej w wysokości 500 PLN.
 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach 07:00–22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie, według cen pełnych obowiązujących w dniu zameldowania.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.
 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48504700104 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 14. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 15. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od NOOK NOOK Apartments (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 16. NOOK NOOK Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu w sytuacji awarii lub usterki bądź niemożliwości przydzielenia wybranego apartamentu z przyczyn niezależnych.
 17. NOOK NOOK Apartments może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną dodatkową karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.
 18. W apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta.
 19. W celu zabezpieczenia roszczeń NOOK NOOK Apartments, w szczególności powstałych szkód, uszkodzeń, zniszczeń w apartamencie lub na obiekcie w związku z najmem, zostanie dokonana blokada środków na koncie w wysokości 500 zł (w formie preautoryzacji kary płatniczej), która zostanie zwolniona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia najmu.

ZASADY BHP I PPOŻ

Klient jest zobowiązanych do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ obowiązujących w obiekcie, które to zasady są wypisane i dostępne na korytarzach, a w szczególności:

 • na terenie Nook Nook Apartments Kraków obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia.
 • papierosy można palić poza budynkiem w wyznaczonym miejscu.
 • sprzęt gaśniczy jest umieszczony na każdym piętrze i jest stosownie oznaczony.
 • w kuchniach nie należy smażyć na tłuszczu ryb i mięs.
 • w przypadku zaprószenia ognia lub innej konieczności opuszczenia budynku należy poruszać się zgodnie z oznaczeniami i stosować się do komunikatów obsługi.
 • śmieci należy wrzucać do wyznaczonych pojemników, zgodnie z ich przeznaczeniem i opisem segregacji.

MONITORING

Na terenie Nook Nook Apartments Kraków prowadzony jest całodobowy monitoring, który obejmuje korytarze, windy, wejścia, parking oraz teren wokół każdego z obiektów.

WYMELDOWANIE

 1. Przy każdorazowym wyjściu z apartamentu Klienci zobowiązani są wyłączyć oświetlenie, zamknąć wszystkie okna oraz drzwi do apartamentu, wyłączyć klimatyzację, wyłączyć żelazko.
 2. NOOK NOOK Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w apartamentach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku stwierdzenia zniszczeń w apartamencie lub na obiekcie w związku z najmem, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Klientów, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: zgubienie kluczy oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
 3. W sytuacji nie zastosowania się do regulaminu obiektu i konieczność wezwania ochrony, kosztami interwencji obciążony zostanie gość.

SKARGI, REKLAMACJE

Wszelkie uwagi, skargi i reklamacje można składać bezpośrednio u obsługi osobiście, telefonicznie lub mailowo, które będą rozpatrywane jak najszybciej, a w razie braku takiej możliwości Klient otrzyma niezwłocznie informację o terminie jej rozpatrzenia, przy czym nie będzie to dłużej niż do 14 dni.

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMCJI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW)

NOOK NOOK Apartments reprezentowany przez TREWERT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Kazimierza Wielkiego, 30-074 Kraków, NIP: 9452232274 (zwana dalej: „NOOK NOOK Apartments”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z NOOK NOOK Apartments stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.

Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez NOOK NOOK Apartments, składającego Reklamację.

Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do NOOK NOOK Apartments, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez NOOK NOOK Apartments. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).

Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: NOOK NOOK Apartments, ul. Kazimierza Wielkiego 104, 30-074 Kraków bądź złożyć w recepcji NOOK NOOK Apartments. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: booking@nooknook.pl.

Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.

NOOK NOOK Apartments po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.

Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).

Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.

Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.

Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Zarządu TREWERT Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonując rezerwacji w NOOK NOOK Apartments Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
 2. Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.

Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112

Życzymy udanego pobytu!
Nook Nook Apartments

Zobacz na mapie

Naciśnij i zobacz apartament

maps Naciśnij i zobacz apartament

© 2024 nooknook.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl