cross out
Zobacz obiekt: Cztery Pliszki

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

I. Skróty i definicje
1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04
2) Współadministratorzy – podmioty wskazane w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „NOOK NOOK Apartments”
3) Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO
4) Pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych
5) Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw

II. Postanowienia ogólne
1. Współadministratorami danych osobowych są następujące podmioty:
1) NOOK NOOK Apartments reprezentowany przez S. L. Group Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (31-056) Plac Nowy 8, KRS: 0000216324 , NIP: 6762274928, REGON: 356867677;
2. W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnili, co następuje:
a) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;
b) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.
Wobec powyższych ustaleń, można wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
3. NOOK NOOK Apartments szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się ze Współadministratorami poprzez email: booking@nooknook.pl lub pisemnie na adres: NOOK NOOK Apartments, ul. św. Katarzyny 2, 31-063 Kraków

IV. Cele i podstawy przetwarzania
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez NOOK NOOK Apartments w celu:
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług hotelowych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, realizacji umowy zawartej z podmiotem trzecim na rzecz Klienta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
3. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych hoteli zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

V. Kategorie przetwarzania danych
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:
Imię i nazwisko;
Adres zamieszkania;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
Dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą);
Informacje o dacie pobytu;
Informacje o preferencjach dotyczących pobytu;
Liczba osób dorosłych objętych zamówieniem;
Liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem;
Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;
Język do kontaktu;

VI. Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:
LEMONPIXEL.PL Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym;
Innym firmom ( w tym firmom informatycznym), z którymi współpracujemy przy zarządzaniu świadczonymi usługami.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przypadkami, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek.

VIII. Okres przechowywania danych klientów
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów któregokolwiek ze Współadministratorów będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
b) wypełnienia obowiązku prawnego któregokolwiek ze Współadministratorów (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, a po jego upływie zostają trwale usunięte poprzez nadpisanie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, rodzaju danych osobowych oraz okresu ich przechowywania zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności.

IX. Twoje prawa
Przysługuje prawo do:
a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
f) przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: booking@nooknook.pl lub pisemnie na adres: NOOK NOOK Apartments, ul. św. Katarzyny 2, 31-063 Kraków

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi.

XI. Informacja o źródle danych
Jeśli nie podano swoich danych osobowych osobiście, dane uzyskaliśmy od podmiotu, który zawarł z którymkolwiek z Współadministratorów umowę o świadczenie usług hotelarskich na rzecz Klienta lub od podmiotu, z którym Klient zawarł umowę o rezerwację usług świadczonych przez Współadministratorów.

XII. Prawa autorskie
1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością współadministratora NOOK NOOK Apartments reprezentowany przez S. L. Group Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody NOOK NOOK Apartments. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

XIII. Pliki cookies
1. Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe
1. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej NOOK NOOK Apartments w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług.

Zobacz na mapie

Naciśnij i zobacz apartament

maps Naciśnij i zobacz apartament

© 2021 Nooknook.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl